فروش عمده لوازم آرایشی

پیگیری سفارشات ارایشی عمده آجیگل

عنواننام خریدارشهر مقصدشماره مرسوله
آجیگلکبری محبی رودسر030620206601029610448147
آجیگلزهرا ذوالفقاریانمهدیشهر030620206601009230356147
آجیگلعلیرضا نائیجیکرج-(مهرشهر)030620206601010623183647
آجیگلعلیرضا نائیجیکرج-(مهرشهر)030620206601011723183647
آجیگلصنم مهدیلوعباس آباد030620206601012104674147
آجیگلمهدی شبانیکرمان030620206601013520076147
عنواننام خریدارشهر مقصدشماره مرسوله
آجیگلخانم امیریرامهرمز030620206800583120638147
آجیگلالهام عزیزیدماوند030620206800584220397147
آجیگلآرایشی پاتریسشهر کرد030620206800621330088147
عنواننام خریدارشهر مقصدشماره مرسوله
آجیگلکرامت جوخوی030620206901425470058147
آجیگلچقفریبندرعباس030620206901426810079147
آجیگلهاجر محمدیکرج030620206901427820003147
آجیگلمژده مرادپورملارد030620206901428253169147
آجیگلامیر محمدمرادی نسبسمنان030620206901429440035147
آجیگلمیرزائیبابلسر030620206901430160474147
آجیگلمحمد منوچهریبوشهر030620206901431960075147
آجیگلحسین تنهافیروزکوه030620206901432810398147
آجیگلناهید شفیعییزد030620206901433640089147
آجیگلمشتری آرایشی بهداشتیجویبار030620206901434880477147
آجیگلامین عبدالهیکوهدشت030620206901435950684147
آجیگلآرزو محمدیقدس030620206901436780375147
آجیگلپونه کمالیتهران030620206901437590000147
آجیگلسعید گودرزیرباطکریم030620206901438080376147
آجیگلنونا زاهدیقائم شهر030620206901439290476147
عنواننام خریدارشهر مقصدشماره مرسوله
آجیگلکبری محبی رودسر030620206601029610448147
آجیگلزهرا ذوالفقاریانمهدیشهر030620206601009230356147
آجیگلعلیرضا نائیجیکرج-(مهرشهر)030620206601010623183647
آجیگلعلیرضا نائیجیکرج-(مهرشهر)030620206601011723183647
آجیگلصنم مهدیلوعباس آباد030620206601012104674147
آجیگلمهدی شبانیکرمان030620206601013520076147
عنواننام خریدارشهر مقصدشماره مرسوله
آجیگلخانم امیریرامهرمز030620206800583120638147
آجیگلالهام عزیزیدماوند030620206800584220397147
آجیگلآرایشی پاتریسشهر کرد030620206800621330088147
عنواننام خریدارشهر مقصدشماره مرسوله
آجیگلکرامت جوخوی030620206901425470058147
آجیگلچقفریبندرعباس030620206901426810079147
آجیگلهاجر محمدیکرج030620206901427820003147
آجیگلمژده مرادپورملارد030620206901428253169147
آجیگلامیر محمدمرادی نسبسمنان030620206901429440035147
آجیگلمیرزائیبابلسر030620206901430160474147
آجیگلمحمد منوچهریبوشهر030620206901431960075147
آجیگلحسین تنهافیروزکوه030620206901432810398147
آجیگلناهید شفیعییزد030620206901433640089147
آجیگلمشتری آرایشی بهداشتیجویبار030620206901434880477147
آجیگلامین عبدالهیکوهدشت030620206901435950684147
آجیگلآرزو محمدیقدس030620206901436780375147
آجیگلپونه کمالیتهران030620206901437590000147
آجیگلسعید گودرزیرباطکریم030620206901438080376147
آجیگلنونا زاهدیقائم شهر030620206901439290476147
عنواننام خریدارشهر مقصدشماره مرسوله
آجیگلزندیسنندج030620206401152590066147
آجیگلنسترن کاظم پوربابلسر030620206401153960474147
آجیگلعادل علی مرادیشاهرود030620206401154590036147
آجیگلسولماز شادمانیرشت030620206401155280004147
عنواننام خریدارشهر مقصدشماره مرسوله
آجیگلپژمان فریدونی تشریقشیرین سو030620206301353786557147
آجیگلالهه اسماعیلیمجن030620206301354130365147
آجیگلسهرابینظرآباد030620206301355820333147
آجیگلمحمدطاهر حیدریسی سخت030620206301356637599147
آجیگلمهران پورمرزیآستانه اشرفیه030620206301357300444147
آجیگلمحمدیکرج030620206301358620003147
آجیگلالناز الوارزندیگرگان030620206301359610049147
آجیگلرجب کرمینقده030620206301360160576147
آجیگلنگار عباسیانساری030620206301361760048147
آجیگلسجاد فرح بخشزرند030620206301362570776147
عنواننام خریدارشهر مقصدشماره مرسوله
آجیگلکیانوش ویسیآبیک030620206201235690344147
آجیگلزینب نصیریسرخرود030620206201236304634147
آجیگلمهران پورمرزیآستانه اشرفیه030620206201237990444147
آجیگلزهرا دهقانیاصفهان030620206201238820008147
آجیگلفرزانه عاصفیبیرجند030620206201239440097147
آجیگلشهاب احمدیایذه030620206201240990639147
آجیگلسایان پورقربانبندرانزلی030620206201241940043147
آجیگلمحمد محمدیسرپل ذهاب030620206201242270677147
آجیگلشیما فریورمقدمساری030620206201243650048147
آجیگلخانم ادیبیسنقر030620206201244270675147
آجیگلرکسانا پناهیپارسیان030620206201245357977147
آجیگلالهیتهران030620206201246870000147
آجیگلفاطمه قاسمیتنکابن030620206201247610468147
آجیگلمیلاد اسدزادهساری030620206201248160048147
آجیگلملیکا آذربارساری030620206201249270048147
آجیگلمهناز کاظمیکاشان030620206201250590087147
آجیگلشیخیآران و بیدگل030620206201251130874147
آجیگلصفورا پرنیاندورود030620206201252500688147
آجیگلحسین نوروزیرشت030620206201253040004147
آجیگلهانیه برزنونیتهران030620206201254740000147

عنوان    نام خریدار    شهر مقصد    شماره مرسوله
آجیگل    سیده نهال طالقانی    اهواز    030620205501009420006147
آجیگل    الهام عزیزی    دماوند    030620205501001620397147
آجیگل    محمد علیزاده    طرقبه    030620205501002720935147
آجیگل    داوود جعفری    زنجان    030620205501003970045147

 

عنواننام خریدارشهر مقصدشماره مرسوله
آجیگلیاسمین صادقیانقزوین030620205601094590034147
آجیگلپورمرزیآستانه اشرفیه030620205601095160444147
آجیگلمحمد یگانهپاوه030620205601096180679147
آجیگلرحیمیبانه030620205601097220669147
آجیگلعاطفه ذاکریبندرعباس030620205601098780079147
آجیگللاله غفور رحیم آبادینوشهر030620205601099810465147
آجیگلمحمدکریمیاصفهان030620205601100870008147
آجیگلمسعود حسن وندکرج030620205601101460003147
آجیگلوحید رئوف پناهمشهد030620205601102180009147
آجیگلشقایق قبادیاندوگنبدان030620205601103230758147
عنواننام خریدارشهر مقصدشماره مرسوله
آجیگلسرافرازاردکان-یزد030620205200959730895147
آجیگلخانم آقاییمیبد030620205200960980896147
آجیگلمعصومه نجفی زارعهمدان030620205200961960065147
آجیگلسوقدهدشت030620205200962910757147
آجیگلمهدیزادهشاهیندژ030620205200963180598147
آجیگلمحدثه عربیزد030620205200964810089147
آجیگلپریساعالیشاهزیر آب030620205200965150478147
آجیگلآل ایوبتهران030620205200966550000147
آجیگلزارعیزد030620205200967120089147
آجیگلخاندوریگرگان030620205200968950049147
آجیگلمحمدکریمیاصفهان030620205200969670008147
آجیگلمحمد فخاریدهلران030620205200970050698147
    
    

 

عنواننام خریدارشهر مقصدشماره مرسوله
آجیگلمحمد منوچهریبوشهر030620205000828230075147
آجیگلخانم برخورداریحاجی آباد-هرمزگان030620205000829867939147
آجیگلهدیه تندکاررشت030620205000830910004147
آجیگلزهرا نور طالبیتنکابن030620205000831230468147
آجیگلنظریاصفهان-(سپاهان شهر)030620205000832298179947
آجیگلارجمندیآشخانه030620205000833500945147
آجیگلفاطمه رودگرنژادکلارآباد030620205000834574673147
آجیگلمشتری فروشگاه آجیگلدلند030620205000838254954147
آجیگلمحمد منوچهریبوشهر030620205000835990075147
آجیگلحیدر زینالیسیه چشمه030620205000839495871647
آجیگلمحمدیراور030620205000840200765147
آجیگلپریسا آزاداراک030620205000841690038147
آجیگلسمیرا زارعیملایر030620205000842440657147
آجیگلآقای دموربستک030620205000845010796147
آجیگلمینو سلطانیکرمان030620205000846270076147
آجیگلسمانه تابعیکامیاران030620205000847610663147
آجیگلسماپردیس030620205000848221658147
عنواننام خریدارشهر مقصدشماره مرسوله
آجیگلامیرحسین روهندهکرمانشاه030620204901627640067147
آجیگلصمدآقاباقر شهر030620204901628500181347
آجیگلفاطمه سوخته زاریآبدانان030620204901629660697147
آجیگلمرتضی جعفریتهران030620204901630870000147
آجیگلخراسانیرفسنجان030620204901631160077147
آجیگلحسین نوروزیرشت030620204901632480004147
آجیگلمهدی مرادیلالجین030620204901633616533147
آجیگلصمدآقاباقر شهر030620204901634160181347
آجیگلسارا ابراهیم پورساری030620204901635470048147
آجیگلهاجر محمدیکرج030620204901636790003147
آجیگلالهام عزیزیدماوند030620204901637220397147
آجیگلحسین نوروزیرشت030620204901638100004147
آجیگلکلیدسازی مکرانسراوان-سیستان و بلوچستان030620204901639830995147
آجیگلرسول گریگمیش تپه030620204901640254896147
آجیگلخانم امیریرامهرمز030620204901641670638147
آجیگلنازنین رحیمیرفسنجان030620204901642330077147
آجیگلنرگس نصرتیعجب شیر030620204901643500554147
آجیگلیاسمین آقامهدیتهران030620204901644350000147
آجیگلمائده فرقانیتهران030620204901645450000147
عنواننام خریدارشهر مقصدشماره مرسوله
آجیگلتوحید گل آراخوی030620204300839670058147
آجیگلمحمدیراور030620204300841400765147
آجیگلمحمدیراور030620204300842500765147
آجیگلریحانه کشاورزیخواف030620204300845050956147
آجیگلزهرا پورتقیدزفول030620204300849080646147
آجیگلزینب آشوریتبریز030620204300851350005147
آجیگلسحر رخساریتاکستان030620204300853440348147
آجیگلریحانه کشاورزیخواف030620204300855120956147
آجیگلزهرا پورتقیدزفول030620204300857950646147
آجیگلمعصومه حق شناسشفت030620204300860134354147
آجیگلسارا حاجی زادهتبریز030620204300862520005147
آجیگلدهقانیسامان-چهارمحال و بختیاری030620204300863980885147
عنواننام خریدارشهر مقصدشماره مرسوله
آجیگلآسیه ملاریآمل030620204401546990046147
آجیگلمریم جنگینهبندان030620204401547120975147
آجیگل مریم رحمتیدهق030620204401548880854147
آجیگلغزل سلطانیاصفهان030620204401549230008147
آجیگلمیترا سقاسمنان030620204401550280035147
آجیگلماهلین فرخیتاکستان030620204401551060348147
آجیگلقلی زادهرشت030620204401552180004147
آجیگلمرضیه مقدسینجف آباد030620204401553930085147
آجیگلالهام عزیزیدماوند030620204401554610397147
آجیگلمحسن ترابینیشابور030620204401555990093147
آجیگلمطهره مهدیشیرگاه030620204401556424787147
آجیگلسارا غیبیتهران030620204401557280000147
آجیگلشیما بحریشادگان030620204401558570643147
آجیگلسمیه صیادبندرانزلی030620204401559060043147
آجیگلسحر حاجی پورلاهیجان-گیلان030620204401560310044147
آجیگل زهره بانوزرند030620204401561540776147
عنواننام خریدارشهر مقصدشماره مرسوله
آجیگلآرزو آقاییلاهیجان-گیلان030620204501201770044147
آجیگلسجاد غریبدامغان030620204501202620367147
آجیگلطاهره بذرکارخواف030620204501204270956147
آجیگلپورنرزیآستانه اشرفیه030620204501206690444147
آجیگلبن سعیدرامهرمز030620204501211790638147
آجیگلتوحید گل آراخوی030620204501214620058147
آجیگلزهراشفیعیاصفهان030620204501217590008147
آجیگلمحمد یاریرباطکریم030620204501219370376147
آجیگلانانی زادهگمیش تپه030620204501222644896147
آجیگلالهام هاشمییزد030620204501223890089147
آجیگلمرادیپارس آباد030620204501224370569147
آجیگلمحمدکریمیاصفهان030620204501226550008147
آجیگلداودیاهواز030620204501235310006147
آجیگلمشتری فروشگاه آجیگلگرمسار030620204501236270358147
آجیگلهاوژین عزیزیپاوه030620204501237910679147
آجیگل1زینب اسلامیزرند030620204501238810776147
آجیگلیوسف ادریسیعسلویه030620204501239227539147
آجیگل1مشتری آرایشی بهداشتیکاشان030620204501240520087147
آجیگلگل چوبیانبهشهر030620204501241820485147
آجیگل1نونا زاهدیقائم شهر030620204501242960476147
آجیگلمینو امینیتهران030620204501243570000147
آجیگل1مجید آقاییخوراسگان030620204501244278156147
عنواننام خریدارشهر مقصدشماره مرسوله
آجیگلسینا محمدیدیواندره030620204801549120664147
آجیگلمعینیبوشهر030620204801550820075147
آجیگلمینا مرحمتیپل سفید030620204801551740479147
آجیگلفاطمه قاسمیتنکابن030620204801552670468147
آجیگلزینب سیلاویاهواز030620204801553760006147
آجیگلسینا محمدیدیواندره030620204801554670664147
آجیگلکاروان قریب افشارمریوان030620204801555080667147
آجیگلزهرا همایونبیرجند030620204801556780097147
آجیگلنازنین رحیمیرفسنجان030620204801557740077147
آجیگلمریم احمدیانسبزوار030620204801558880096147
آجیگلنسترن قاسم نژادخمام030620204801559780434147
آجیگلمریم احمدیانسبزوار030620204801560130096147
آجیگلریحانی نیاکرج030620204801561310003147
آجیگلمحمد فخاریدهلران030620204801562150698147
آجیگلتوحید گل آراخوی030620204801592470058147
عنواننام خریدارشهر مقصدشماره مرسوله
آجیگلتوحید گل آراخوی030620204300839670058147
آجیگلمحمدیراور030620204300841400765147
آجیگلمحمدیراور030620204300842500765147
آجیگلریحانه کشاورزیخواف030620204300845050956147
آجیگلزهرا پورتقیدزفول030620204300849080646147
آجیگلزینب آشوریتبریز030620204300851350005147
آجیگلسحر رخساریتاکستان030620204300853440348147
آجیگلریحانه کشاورزیخواف030620204300855120956147
آجیگلزهرا پورتقیدزفول030620204300857950646147
آجیگلمعصومه حق شناسشفت030620204300860134354147
آجیگلسارا حاجی زادهتبریز030620204300862520005147
آجیگلدهقانیسامان-چهارمحال و بختیاری030620204300863980885147

 

عنواننام خریدارشهر مقصدشماره مرسوله
آجیگلعلیرضا بنی سعیدیبندرماهشهر030620204200887910635147
آجیگلمحمد طریکسیمین شهر030620204200889204897147
آجیگلخدیجه رشیدیشهر کرد030620204200890300088147
آجیگلرجب کرمینقده030620204200891640576147
آجیگلالهام پوریوسفیصومعه سرا030620204200893470436147
آجیگلعلیرضا بنی سعیدیبندرماهشهر030620204200895780635147
آجیگلزهرا جوربنیانرامسر030620204200896290469147
آجیگلهاجر محمدیکرج030620204200898060003147
آجیگلافراهیانبهبهان030620204200899290636147
آجیگلاحمدرضا علیرضاییرودسر030620204200900930448147
آجیگلحسین دغاغلهاهواز030620204200902250006147
آجیگلپوشاک بهاراهواز030620204200903350006147
آجیگلکاظم شکوهیبیرجند030620204200904160097147
آجیگلپریسا پاشازادهتبریز030620204200906550005147
آجیگلمحمدکریمیاصفهان030620204200908060008147
آجیگلریحانه قاسم زادهباغستان030620204200909613354147
آجیگلسعیدهمتیتهران030620204200911600000147
آجیگلزهرا رجبیاصفهان030620204200913620008147
آجیگلزهرالطفیمشهد030620204200914820009147
آجیگلریحانه کشاورزیخواف030620204200916980956147
آجیگلمحمدرضا نائیجیکرج-(مهرشهر)030620204200917713183647
آجیگلکیانا نوری نژادایلام030620204200918840693147
آجیگل زهرا بخشی زادهاسلام شهر030620204200920080033147
آجیگلشانلی شرفیشهریار030620204200921690335147
آجیگلریحان رحیمییزد030620204200923330089147
آجیگلمهردادنادریتهران030620204200924970000147
آجیگلسارا فکری کوچکسراییتهران030620204200926180000147
آجیگلحسین عظیمیآستارا030620204200928910439147
آجیگلمحمدزادهقاسم آباد030620204200929639566147
آجیگلمحدثه ثبوتیگرگان030620204200932030049147
آجیگلمریم علیرضاییرحیم آباد030620204200934644493147
آجیگلدامنجانینیشابور030620204200935060093147
آجیگلصدف عظیمیشهرضا030620204200937500086147
آجیگلسجاداسفراین030620204200938390966147
آجیگلمحمدیراور030620204200940330765147
آجیگلرویا رضوانیآمل030620204200941690046147
آجیگلزینب اسلامیزرند030620204200942710776147
عنواننام خریدارشهر مقصدشماره مرسوله
آجیگلامین عبدالهیکوهدشت030620204101238300684147
آجیگلامین عبدالهیکوهدشت030620204101239400684147
آجیگلامین عبدالهیکوهدشت030620204101240550684147
آجیگلسمانه کریمی لاهیجان-گیلان030620204101241770044147
آجیگلعلیرضا پاپیتهران030620204101242190000147
آجیگلامیر بصیریخنج030620204101243767443147
آجیگلفاطمه رجبیزرند030620204101244200776147
آجیگلمریم مالکیبافق030620204101245640897147
آجیگلافروزمحمودپوراهواز030620204101246210006147

 

عنواننام خریدارشهر مقصدشماره مرسوله
آجیگلکیانا نوری نژادایلام030620204001175060693147
آجیگلمحدثه جمالی پورمحمودآباد-مازندران030620204001176760463147
آجیگلفرزانه کریم آبادیکرمان030620204001177820076147
آجیگلنرجس نصیریقم030620204001178760037147
عنواننام خریدارشهر مقصدشماره مرسوله
آجیگلماندگاریبندرعباس030620203800844710079147
آجیگلمرضیه رستادلاهیجان-گیلان030620203800823760044147
آجیگلگلشن عباسپورتنکابن030620203800824810468147
آجیگلفروشگاه زیورانهاسفراین030620203800825220966147
آجیگلفاطمه سوخته زاریآبدانان030620203800826320697147
آجیگلنرگس توفیقی طاعتهمدان030620203800827400065147
آجیگلفرزانه قنواتی قم030620203800828500037147
آجیگلکشمیریکرمانشاه030620203800829810067147
آجیگلیحیی رضاییشیروان030620203800830640946147
آجیگلفاطمه بغلانیآبادان030620203800831650063147
آجیگلمطهره نوریزاهدان030620203800832470098147
آجیگلمحمدرضا فاضلیزرند030620203800833950776147
آجیگلسوران خون سیاوشانمریوان030620203800834980667147
آجیگللیلا پوریان مهرزابل030620203800835420986147
آجیگلزهرا ذوالفقاریانمهدیشهر030620203800836710356147
آجیگلعذرا آلاشیاسالم030620203800837594389147
آجیگلعارفه مجیبی فریزد030620203800838120089147
آجیگلریحانه هاسم زادهباغستان030620203800839013354147
آجیگلمریم صادقیاسلام شهر030620203800840420033147
آجیگلحمزه صفیدوگنبدان030620203800841880758147

 

عنواننام خریدارشهر مقصدشماره مرسوله
آجیگلتوحید گل آراخوی030620203600431550058147
آجیگلسیدمحمدجلیلیلیسار030620203600432164376147
آجیگلمحمدکریمیاصفهان030620203600433420008147
آجیگلمحمدکریمیاصفهان030620203600434520008147
آجیگلمحمدکریمیاصفهان030620203600435620008147
آجیگلپریا کریمیتهران030620203600436910000147
آجیگلمبینا مهدیلومیانه030620203600437650053147
آجیگلشیما فریورمقدمساری030620203600438200048147
آجیگلمشتری آرایشی آجیگلپیشوا030620203600439540338147
آجیگلامیرحسین آقاخانیتهران030620203600440360000147
آجیگلعماد فلاحلاهیجان-گیلان030620203600441140044147

 

 

عنواننام خریدارشهر مقصدشماره مرسوله
آجیگلکبری محبی رودسر030620203701203820448147
آجیگلمجید نعمتیاسفراین030620203701204370966147
آجیگلحسن سفلاییشهربابک030620203701205230775147
آجیگلمریم علیرضاییرحیم آباد030620203701206234493147
آجیگللادن آستارکیالیگودرز030620203701207500686147
آجیگلخانم معراجیقوچان030620203701208740947147
آجیگلفریبرز شب چهره شیراز-فارس030620203701213110007147
آجیگلفروغ اشکواریتنکابن030620203701214130468147
آجیگلالهام اکبریانکاشمر030620203701215640967147
آجیگلالهه رضی آبادیتهران030620203701216700000147

 

عنواننام خریدارشهر مقصدشماره مرسوله
آجیگلاسدیپارس آباد030620202800970950569147
آجیگلشقایق مقدملنگرود030620202800972710447147
آجیگلعلی شریفیزاهدان030620202800974950098147
آجیگلصیفوریخمینی شهر030620202801007450084147
آجیگلحمید قاضیفنوج030620202801008019946147
آجیگلحمید قاضیفنوج030620202801009129946147
آجیگلزهرا خداوردیشاهرود030620202801011770036147
آجیگلمینا سراجینیشابور030620202801012970093147
آجیگلناظریدماوند030620202801013790397147
آجیگلمرتضی ایاغتهران030620202801014260000147
آجیگلمقتدا طاهریمنجیل030620202801015550445147
آجیگلسمیه حقیتهران030620202801016460000147
آجیگلفریبا ذاکریدیلمان030620202801017374439147
آجیگلهاجر یزدانی فرتربت جام030620202801018640957147
آجیگلنازنین فتحیتهران030620202801019770000147
آجیگلمینا آمیغفومن030620202801020040435147
آجیگلزهره فرخانیقروه درجزین030620202801021276569147
آجیگلمحمدکریمیاصفهان030620202801022940008147
آجیگلندا محمدیاردبیل030620202801024280056147
آجیگلدغاغلراهواز030620202801025040006147

 

 

 

 

عنواننام خریدارشهر مقصدشماره مرسوله
آجیگلمحمد امیر موزونیاهواز030620202700672550006147
آجیگلزینب رحمانیکاشان030620202700673300087147
آجیگلمهدی قنبریاسدآباد030620202700674500654147
آجیگلفرامرزیکاشان030620202700675500087147
آجیگلرحیمینجف آباد030620202700676400085147
آجیگلحسنیبیرجند030620202700694610097147
آجیگلسلمان زادهاردبیل030620202700677400056147
آجیگللادن صبوریکوچصفهان030620202700678014346147
آجیگلمهدویایلام030620202700679180693147
آجیگلدولخانیماکو030620202700680470586147
آجیگلپور ابراهیمیلاهیجان-گیلان030620202700681590044147
آجیگلعلی احمدییزد030620202700682470089147
آجیگلعطیه کاوهفرخ شهر030620202700683780883147
آجیگلخانم اعمیبندرعباس030620202700684610079147
آجیگلنصریرودسر030620202700685810448147
آجیگلشهاب احمدیعلی آباد030620202700686840494147
آجیگلزینب سعیدیتهران030620202700687520000147
آجیگلزهرا سادات سید موسویاشکذر030620202700688808941647
آجیگلعندلیبکاشان030620202700689980087147
آجیگلآزاداراک030620202700690890038147
آجیگلمحمد امیر موزونیاهواز030620202700693790006147
عنواننام خریدارشهر مقصدشماره مرسوله
آجیگلآقای علی مسعودمیاندوآب030620202500068570597147
آجیگلالهه ملاحسن زادهمشهد030620202500070910009147
آجیگلناهیدمحمدپورشیراز-فارس030620202500071800007147
آجیگلاکرم مرادیسنقر030620202500072790675147
آجیگلفرشته کیانیاهواز030620202500073910006147
آجیگلحسن عباداللهیرباطکریم030620202500074790376147
عنواننام خریدارشهر مقصدشماره مرسوله
آجیگلمحمدکریمیاصفهان030620202400119350008147
آجیگلعلی مترجمی پوربندرماهشهر030620202400120010635147
آجیگلفرخنده عباسیبردخون030620202400121427553147
آجیگلمرضیه باویاهواز030620202400122500006147
آجیگلسیدمهران نقیبیرباطکریم030620202400123380376147
آجیگلطالب پورشاهرود030620202400124910036147
آجیگلافروزمحمودپوراهواز030620202400125800006147
آجیگلآبرادلند030620202401392574954147
آجیگلحامدمحمدیرشت030620202400126700004147
آجیگلثنا عبدیان زادهآبادان030620202400127110063147
آجیگلزهره جعفریزرند030620202400128300776147
آجیگلمهشاد عباسیسنندج030620202400129620066147
آجیگلحسین علیزادهساوه030620202400131970039147
آجیگلسعیده حسینیشهربابک030620202400132650775147
آجیگلآرایشی بهداشتی حریرلاهیجان-گیلان030620202400198650044147
آجیگلامیرحسین روهندهکرمانشاه030620202400199200067147
آجیگلفائزه زارعمهریز030620202400200890898147
آجیگلسجاد غریبدامغان030620202400201180367147
آجیگلمطهره گل چوبیانبهشهر030620202400202310485147
آجیگلنجمه صباغ معینیمشهد030620202400203870009147
آجیگلفاطمه ناقدیتنکابن030620202400204690468147
آجیگلناصر برهانیاردکان-یزد030620202400205100895147
آجیگللیلا حاتمیخوی030620202400206420058147
آجیگلسعید امانیچالوس030620202400207790466147
آجیگلمریم نیکخواهقزوین030620202400208080034147
آجیگلآبرادلند030620202400209504954147
آجیگللیلا حاتمیخوی030620202400210870058147
آجیگلمحمد غریبیمیلاجرد030620202400211693855147
آجیگلخواجهکردکوی030620202400212690488147
آجیگلمحمد غریبیمیلاجرد030620202400213893855147
عنواننام خریدارشهر مقصدشماره مرسوله
آجیگلمهسا صادقیقائم شهر030620202001221180476147
آجیگللیلا غلامیهمدان030620202001224910065147
آجیگلمرجان رفیع زادگانیزد030620202001225550089147
آجیگلحسین گانکرج030620202001226500003147
آجیگلعلیرضا شاکراردکان-یزد030620202001227230895147
آجیگلآذین استیریسبزوار030620202001228620096147
آجیگلفاطمه مهدی فردکرج030620202001229800003147
آجیگلزهره بانوزرند030620202001230450776147
آجیگلاعظم حمزه جبلیبهارستان030620202001231978143147
آجیگلمیرشکارزاهدان030620202001232280098147
آجیگلمحمدیشهر کرد030620202001233310088147
آجیگلمحدثه اکبرشاهیرشتقون030620202001234553446147
آجیگلفائزه کارگرسنگر030620202001235554336147
آجیگلفاطمه صبولیرباطکریم030620202001236650376147
آجیگلملیکا خالقیگرمسار030620202001237820358147
آجیگلمرتضی ایابتهران030620202001238460000147
آجیگلزهرا شفیعیاصفهان030620202001239380008147
عنواننام خریدارشهر مقصدشماره مرسوله
آجیگلعادل علی مرادیشاهرود030620202100868100036147
آجیگلمریم حسین پورمیانه030620202100869030053147
آجیگلمیلاد کریمیاصفهان030620202100870350008147
آجیگلسعیده بردباررشت030620202100871040004147
آجیگلرضا بذر افشانفردوس030620202100872840977147
آجیگلمحمدرضا رسولیفامنین030620202100890230656147
آجیگلفائزه صفریمشهد030620202100891690009147
آجیگلمحمدکریمیاصفهان030620202100892690008147
آجیگلریحانه کشاورزیخواف030620202100893840956147
آجیگلایرج زکی پورنوشهر030620202100894400465147
عنواننام خریدارشهر مقصدشماره مرسوله
آجیگلیلدا سجادی نسبمشهد030620202200001330009147
آجیگلسجاد منصوریزرند030620202200002310776147
آجیگلمحمد اسدیاراک030620202200003630038147
آجیگلنجمه دریسآبادان030620202200004430063147
آجیگلفاطمه فیروزیکرمان030620202200005910076147
آجیگلملاکاظمیشاهرود030620202200006740036147
آجیگلخانم عباسیخمام030620202200007040434147
آجیگلجناب مظلومزادهآغاجاری030620202200008650637147
آجیگلزهراشفیعیاصفهان030620202200009040008147
آجیگلخانم صدفیچمستان030620202200010844643147
آجیگلساره بدریرستم آباد030620202200011974464147
آجیگلشمس الدینبافق030620202200012720897147
آجیگلاسلامیزرند030620202200013480776147
آجیگلشادی رجبیرشت030620202200014190004147
آجیگلاعظم شاکریشهریار030620202200016010335147
آجیگلزینب قصر بیگیایلام030620202200017620693147
آجیگلفاطمه قنبریانساری030620202200019380048147
آجیگلطاهره قاسم پورتهران030620202200021550000147
آجیگلمحمد شریف ایریسیمین شهر030620202200024274897147
آجیگلاسما احمدیهنیشابور030620202200026970093147
آجیگلمشتری آرایشی آجیگلسورک030620202200029134844147
آجیگلفاطمه رضاییشاهرود030620202200030330036147
آجیگلآرایشی بهداشتی الیسنندج030620202200031630066147
آجیگلشایا لطفیتهران030620202200032720000147
آجیگلسحر رضاییپلدشت030620202200033165877147
آجیگلفتحیمشهد030620202200034840009147
آجیگلعلیرضا مالزیریاندیمشک030620202200035720648147
آجیگلپریناز صادقیتهران030620202200036120000147
عنواننام خریدارشهر مقصدشماره مرسوله
آجیگلمحمدکریمیاصفهان030620201604147650008147
آجیگلهستی قره باغیزنجان030620201604148720045147
آجیگلآیدا شفیعیقوچان030620201604149950947147
آجیگلزهرامحمدیقم030620201604150110037147
آجیگلفاطمه ایلانیبالاده030620201604151207339147
آجیگلعطیه کریمیکرمانشاه030620201604152520067147
آجیگلفریدا کریمیانبهنمیر030620201604153164744147
آجیگلنرجس خمدان بارانیزابل030620201604154670986147
آجیگلمریم علیرضاییرحیم آباد030620201604155304493147
آجیگلآقای بداغیاراک030620201604156820038147
آجیگلمارال حیدر دوستتهران030620201604157910000147
آجیگلفاطمه سیما قاسمیزرند030620201604158810776147
آجیگلفاطمه قریشیمهریز030620201604159350898147
آجیگلوحید نعمت پورپارس آباد030620201604160100569147
آجیگلمرتضویبستک030620201604161300796147
آجیگلمانا آرشیاسوج030620201604162440759147
آجیگلفریما مروی نامیزد030620201604163030089147
آجیگلنجمه دریسآبادان030620201604164380063147
آجیگلمرتضی ایاغتهران030620201604165770000147
آجیگلتسنیم پوررفسنجان030620201604166060077147
آجیگلمشتری آرایشی آجیگلتبریز030620201604167480005147
آجیگلخراسانیتهران030620201604168080000147
آجیگلبوریاناهواز030620201604169790006147
آجیگلسارا قمینوشهر030620201604170650465147
آجیگلمهدیزادهشاهیندژ030620201604171370598147
آجیگلآیدا شفیعیقوچان030620201604172440947147
آجیگلالهه منگلیشهربابک030620201604174440775147
آجیگلنادر حیدریگتوند030620201604175506455147
WhatsApp Icon