فروش عمده لوازم آرایشی

پیگیری سفارشات ارایشی عمده آجیگل

 

 

عنواننام خریدارشهر مقصدشماره مرسوله
آجیگلموسویکلاچای030620216100290130449147
آجیگلکیمیا روزبهانیکرج030620216100291940003147
آجیگلخندانمیبد030620216100292780896147
آجیگلفرشته علی مکهنکا030620216100293200484147
آجیگلامین شیرعلیهندیجان030620216100294916359147
آجیگلدکتر علی غفوریگرگان030620216100295230049147
آجیگلزرینیآبادان030620216100313110063147
آجیگلزهره جوادیبادرود030620216200763498766147
آجیگلنسرین کریمی بابوکانیاصفهان030620216200764130008147
آجیگلعادل حمیداناهواز030620216200765030006147
آجیگلابراهیم آبادیکلاله030620216200766460499147
آجیگلزرین پورکیاشهر030620216200793084447147
آجیگلخانم انتظارتهران030620216200768720000147
آجیگلابوالفضل شعبانیخرمدره030620216200769290457147
آجیگلبیاتیگلپایگان030620216200770980877147
آجیگلمهدی قنبریاسدآباد030620216200794880654147
آجیگللیلا پوریان مهرزابل030620216200771150986147
آجیگلاکرم حسینیمحمودآباد-مازندران030620216200772300463147
آجیگلآبادی زادهبیرجند030620216200773610097147
آجیگلنرگس شوری اردبیل030620216200774330056147
آجیگلفاطمه موسویبجنورد030620216200775500094147
آجیگل ارسال مجددسعیده حسینیشهربابک030620216200788560775147

 

عنواننام خریدارشهر مقصدشماره مرسوله
آجیگلامین شیرعلیهندیجان030620216100294916359147
آجیگلآبادی زادهبیرجند030620216200773610097147
آجیگلمشتری آرایشی بهداشتیخان ببین030620216300816184953147
آجیگلقریشیسوران030620216300817590996147
آجیگلاخوانلنگرود030620216300818950447147
آجیگلخانم باقریهشتگرد030620216300819780336147
آجیگلافروز محمودپوراهواز030620216300820420006147
آجیگلقربانیرودسر030620216300821400448147
آجیگلپیمان کیهانیاصفهان030620216300822820008147
عنواننام خریدارشهر مقصدشماره مرسوله
آجیگل مریم خلج رامسر030620215901394290469147
آجیگل آرزو آقاییلاهیجان-گیلان030620215901395330044147
آجیگل کاویار نهاوند030620215901396630659147
عنواننام خریدارشهر مقصدشماره مرسوله
آجیگلمحمد عاجلیدهبارز030620216000339320799147
آجیگلرحیمیماکلوان030620216000321354351347
آجیگلمیرزاییقصرشیرین030620216000322200678147
آجیگلفرنوش ناصریکرج030620216000323700003147
آجیگلهاجر محمدیکرج030620216000324800003147
آجیگلزهرا اسدیفردیس030620216000325163165647
آجیگلزاهدیقائم شهر030620216000326200476147
عنواننام خریدارشهر مقصدشماره مرسوله
آجیگلناصر مقصودیآشتیان030620215600647080396147
آجیگلزیباروزیشهریار030620215600637500335147
آجیگلمستوره محمدیشهر کرد030620215600638950088147
آجیگلعزیزیبندرعباس030620215600648050079147
آجیگلقاسمیکلاچای030620215600639290449147
آجیگلفاطمه خرمیمشکات030620215600640228739147
آجیگلعاتکه اکبرپورکازرون030620215600641720073147
آجیگلفرزانه مولاییگز برخوار030620215600642578344147
آجیگلبهنیافردیس030620215600643713165647
آجیگلسمیرا ابراهیمیساری030620215600644330048147
آجیگلفاطمه علی زادهدهلران030620215600645390698147
آجیگلعارفه رحیمیساری030620215600646540048147

 

عنواننام خریدارشهر مقصدشماره مرسوله
آجیگلمحمد رحیم حسن پورکازرون030620215300993370073147
آجیگلیاسمن روشناسشلمان030620215300994354475147
آجیگلکمال رمضانیکلارآباد030620215300995464673147
آجیگلعطایییاسوج030620215300996860759147
آجیگلعلی سوداگرزابل030620215300997070986147
عنواننام خریدارشهر مقصدشماره مرسوله
آجیگلانوشیروان زینالی فریدکمالشهر030620215000813573199147
آجیگلفرناز طاهریاصفهان030620215001042910008147
عنواننام خریدارشهر مقصدشماره مرسوله
آجیگلنرجس شبانیگناباد030620214900767140969147
آجیگلرضاییتربت جام030620215000810400957147
آجیگلخانم جعفر پورانار030620215000811130774147
آجیگلستایش یحیاییسمنان030620215000812350035147
آجیگلانوشیروان زینالی فریدکمالشهر030620215000813573199147
آجیگلزهرا همایونبیرجند030620215000814160097147
آجیگلمجید اصلاحصومعه سرا030620215000823030436147
عنواننام خریدارشهر مقصدشماره مرسوله
آجیگلفلورا نعمت الهیآباده030620214700768690739147
آجیگلعلی سوداگرزابل030620214700769030986147
آجیگلخانم الناز ذبیحیتنکابن030620214700770740468147
آجیگلکیوانپورفردیس030620214700771783165647
آجیگلعطایییاسوج030620214700772290759147
آجیگلشیرخانیملارد030620214700773053169147
آجیگلسمانه مهدی تبار شورکیبابلسر030620214700774810474147
آجیگلخانم ریزیتهران030620214700775620000147
آجیگلنازنین شاهدوست ساغریتنکابن030620214700776350468147
آجیگلعاتکه اکبرپورکازرون030620214700777610073147

 

عنواننام خریدارشهر مقصدشماره مرسوله
آجیگلآبرادلند030620214500807254954147
آجیگلسپید مهرابیالوند030620214500808300343147
آجیگلمریم عزیزیشیراز-فارس030620214500809230007147
آجیگلمهدیه ناظریدماوند030620214500810300397147
آجیگلسونیا پیروزینوشهر030620214500811100465147
آجیگلسپید مهرابیالوند030620214500812760343147
آجیگلزهرا سخائیشهرضا030620214500835470086147
عنواننام خریدارشهر مقصدشماره مرسوله
آجیگلمحمد شجیعمرند030620214600924060054147
آجیگلاکرم حیرتیمحمودآباد-مازندران030620214600925540463147
آجیگلهانیه محمدیبجنورد030620214600926540094147
آجیگلفاطمه رمضانی فارسیکوار030620214600927297346147
آجیگلعرفان ابوالهادیقم030620214600928640037147
آجیگلحمید ابراهیم زادهاصفهان030620214600929640008147
آجیگلزکیه کاریزیقاین030620214600930980976147
عنواننام خریدارشهر مقصدشماره مرسوله
آجیگلفاطمه دریبابل030620214200983330047147
آجیگلنوریدیزیچه030620214301371408483147
آجیگلخانم مقدمامیدیه030620214301372206373147
عنواننام خریدارشهر مقصدشماره مرسوله
آجیگل(ارسال مجدد)هستی سادات توحیدیکرمان030620214102013110076147
آجیگلعلیرضاییشال030620214200977353457147
آجیگلعزیزیشیراز-فارس030620214200978500007147
آجیگلسهیلا شریفیمحمدآباد-اصفهان030620214200979528373147
آجیگلخانم آقاییمیبد030620214200980080896147
آجیگلقدیمیبابل030620214200981130047147
آجیگلمهریتهران030620214200982250000147
آجیگلفاطمه دریبابل030620214200983330047147
آجیگلسعیده حسینیشهربابک030620214200984150775147
آجیگلمحمدرضا ابراهیمی نژادیزد030620214200985010089147
آجیگلقنبریهفشجان030620214200986420884147
عنواننام خریدارشهر مقصدشماره مرسوله     
آجیگلنازنین رحیمیرفسنجان030620213401058030077147     
آجیگلافشین زکی پوریاسوج030620213401059910759147     
آجیگلعرفان ابوالهادیقم030620213401052140037147     
آجیگلایوب هادیایرانشهر030620213401053860099147     
آجیگلسحر گرگانیگرگان030620213401054620049147     
آجیگلاشکان شرفیرستم کلا030620213401055574856147     
         

 

 

 

عنواننام خریدارشهر مقصدشماره مرسوله
آجیگلمحمد مهدی هاشم نژادسرخرود030620212600975054634147
آجیگلمحمد رحیم حسن پورکازرون030620212600976440073147
آجیگلمریم شاهبلاغیقروه درجزین030620212600977006569147
آجیگلسیستانیرفسنجان030620212600978050077147
آجیگلسمیرا کردشاهین شهر030620212600979810083147
آجیگلآقاجانیلاریجان030620212600980185469147
آجیگلمریم حیدریاصفهان030620212600981030008147
آجیگل خشایار محتشم تهران030620212601019700000147

 

 

عنواننام خریدارشهر مقصدشماره مرسوله
آجیگلسکینه قربانیرودسر030620212701202690448147
آجیگلندا فضلیمشهد030620212701203210009147
آجیگلفاطمه گلیبابلسر030620212701204690474147
آجیگلزهره شعبانلوهمدان030620212701205420065147
عنواننام خریدارشهر مقصدشماره مرسوله
آجیگلفتحی نیارشت030620212001412400004147
آجیگلزهرا محجوباندیشه030620212001433103168647
آجیگلمرتضی پرندهخمینی شهر030620212001414140084147
آجیگلمهدیه صیامیگنبد کاووس030620212001415030497147
آجیگلنازنین شاهدوستتنکابن030620212001416030468147
آجیگلفاطمه دلدارقم030620212001417420037147
آجیگلحمید ملیانیتهران030620212001418600000147
آجیگلهستی سادات توحیدیکرمان030620212001419790076147
آجیگلعبدالمحمدیگیلانغرب030620212001420236787147
عنواننام خریدارشهر مقصدشماره مرسوله
آجیگلسمیه موسویایزدشهر030620211201364724641147
آجیگلرضاییتربت جام030620211201368840957147
آجیگلآقای عطاییارومیه030620211201369030057147
آجیگلفاطمه یزدانینقاب030620211201370339647147
آجیگلبهرامیتهران030620211201371230000147
آجیگلمحمد فخاریدهلران030620211201372370698147
آجیگلخانم قاسمیتنکابن030620211201373060468147
آجیگلحسن پورکازرون030620211201374310073147
آجیگلزهرا نیکپوررباطکریم030620211201375030376147
آجیگلشیوا شهنادیبوشهر030620211301038420075147
آجیگل عابد پرویزیپیرانشهر030620211301039330578147
آجیگلمعصومه احمدیمشهد030620211301040600009147
آجیگلزهرا قاسمینظرآباد030620211301041600333147
آجیگلزینب شمساییخور-فارس030620211301042627437047
آجیگلسیده زهرا رافعیگنبد کاووس030620211301043720497147
آجیگلبهاره ابخوشوشتر030620211301063520645147
آجیگلدارپوس سفیدی سرعین030620211301064305639147
آجیگلمحسن فاتحیسقز030620211301065160668147
آجیگلاکرم عزیزیری030620211301066310181347
عنواننام خریدارشهر مقصدشماره مرسوله
آجیگلخانم ذبیحیتنکابن030620212501145160468147
آجیگلالهام عزیزیدماوند030620212501146270397147
آجیگلفاطمه کارگردبهشهر030620212501147200485147
آجیگلمهرداد لیراویبندرگناوه030620212501148200753147
عنواننام خریدارشهر مقصدشماره مرسوله
آجیگلخانم شیخیآران و بیدگل030620212201460960874147
آجیگلرجب کرمینقده030620212201461960576147
آجیگلسما رضاییان آمل030620212201462350046147
آجیگلفائزه اولادیساری030620212201463650048147
عنواننام خریدارشهر مقصدشماره مرسوله
آجیگلپریسا درفشیاسوج030620212102328670759147
آجیگلفرجام نیکجویانقائم شهر030620212102329300476147
آجیگلفرجام نیکجویانقائم شهر030620212102330450476147
آجیگلنیلوفر کاظم پوربابلسر030620212102331350474147
آجیگلحمیرا درویشیکلیبر030620212102332550546147
آجیگلابوالفضل شعبانیخرمدره030620212102333720457147
آجیگلعلی حلفیاهواز030620212102334970006147
آجیگلمریم گرجیرستم کلا030620212102335504856147
آجیگلالناز یوسفیتهران030620212201252190000147
عنواننام خریدارشهر مقصدشماره مرسوله
آجیگلمشتری آرایشی بهداشتیکهنوج030620211900859900788147
آجیگلمعجن نژاددرگز030620211900860080949147
آجیگلمریم مس سازییزد030620211900861540089147
آجیگلراحله بابلخانینجف آباد030620211900862230085147
آجیگلمرشدیدورود030620211900863250688147
آجیگلسمیراشالچیتهران030620211900864380000147
عنواننام خریدارشهر مقصدشماره مرسوله
آجیگلخلیلیبابل030620211401069790047147
آجیگلکارگراردکان-یزد030620211401070890895147
آجیگلباقرنژادبستک030620211401071990796147
آجیگللادن صبوریکوچصفهان030620211401072624346147
آجیگلخانم همتیرودبار-گیلان030620211401073550446147
آجیگلرجبیزرند030620211401074160776147
عنواننام خریدارشهر مقصدشماره مرسوله
آجیگلمحمد اسدیاراک030620211301454590038147
آجیگلفتحی نیارشت030620211301455080004147
آجیگلکارگراردکان-یزد030620211301456710895147
آجیگلژولاپوردزفول030620211301479710646147
آجیگلسامان صالحزادهبانه030620211301480300669147
عنواننام خریدارشهر مقصدشماره مرسوله
آجیگلنوروزیراز030620211101786129456147
آجیگلسمانه مهدی تبار شورکیبابلسر030620211101787540474147
آجیگلراغبیمشکات030620211101788738739147
آجیگلمهدی پیرحسینلوشیراز-فارس030620211101789160007147
آجیگلزهرا قاسمینظرآباد030620211101790420333147
آجیگلمحدثه ثبوتیگرگان030620211101791890049147
آجیگلولی رضاییتبریز030620211101792310005147
عنواننام خریدارشهر مقصدشماره مرسوله
آجیگلپریسا درفشیاسوج030620212102328670759147
آجیگلفرجام نیکجویانقائم شهر030620212102329300476147
آجیگلفرجام نیکجویانقائم شهر030620212102330450476147
آجیگلنیلوفر کاظم پوربابلسر030620212102331350474147
آجیگلحمیرا درویشیکلیبر030620212102332550546147
آجیگلابوالفضل شعبانیخرمدره030620212102333720457147
آجیگلعلی حلفیاهواز030620212102334970006147
آجیگلمریم گرجیرستم کلا030620212102335504856147
آجیگلالناز یوسفیتهران030620212201252190000147
عنواننام خریدارشهر مقصدشماره مرسوله
آجیگلخانم شیخیآران و بیدگل030620212201460960874147
آجیگلرجب کرمینقده030620212201461960576147
آجیگلسما رضاییان آمل030620212201462350046147
آجیگلفائزه اولادیساری030620212201463650048147
عنواننام خریدارشهر مقصدشماره مرسوله
آجیگلخانم ذبیحیتنکابن030620212501145160468147
آجیگلالهام عزیزیدماوند030620212501146270397147
آجیگلفاطمه کارگردبهشهر030620212501147200485147
آجیگلمهرداد لیراویبندرگناوه030620212501148200753147

8452

8453

8451

8454

 

WhatsApp Icon